ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119)

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 460 บาท

ราคาพิเศษ 391 บาท

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 190 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2565 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนฯ ภาค 1

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 76

ราคาปก 30 บาท

ราคาพิเศษ 30 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 209 ถึง 287/2 และลหุโทษ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 153 บาท

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 1 (ปรับลดราคาเนื่องจากกาวสันปกเสื่อมสภาพ)

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 594 บาท

กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208

ราคาปก 270 บาท

ราคาพิเศษ 229.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2562 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2557 ตอน 2 - 12 (ไม่มีตอน 1, ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 110 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2551 ตอน 1-12 (ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1200 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2552 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1400 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2553 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1400 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2554 ตอน 1-12 และสารบาญ

ราคาปก 1680 บาท

ราคาพิเศษ 170 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2555 ตอน 2-12 (ไม่มีตอน 1, ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1320 บาท

ราคาพิเศษ 110 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2556 ตอน 1-12 (ไม่มีสารบาญคำพิพากษา)

ราคาปก 1440 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 306 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 70 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2561 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2560 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2563 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 280.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว

ราคาปก 550 บาท

ราคาพิเศษ 467.50 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2559 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2558 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท