ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 204 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 186 บาท

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 132 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 510 บาท

ราคาพิเศษ 433.50 บาท

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 187 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

คำอธิบายป.วิ.แพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์-ฎีกา (รุ่นเก่า)

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

คำอธิบายป.วิ.อาญา ภาค 1

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 216 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (รุ่นเก่า)

ราคาปก 410 บาท

ราคาพิเศษ 246 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 1

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 400 บาท

ราคาพิเศษ 340 บาท

การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 590 บาท

ราคาพิเศษ 501.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 275 บาท

ราคาพิเศษ 233.75 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 230 บาท

ราคาพิเศษ 195.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 252 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)

ราคาปก 600 บาท

ราคาพิเศษ 510 บาท

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 108 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว

ราคาปก 520 บาท

ราคาพิเศษ 442 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำอธิบายวิชา สัมมนากม.วิ.อาญา ภาค 1-7 (รุ่นเก่า)

ราคาปก 470 บาท

ราคาพิเศษ 282 บาท