ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 180 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119)

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 80 บาท

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป

ราคาปก 140 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 590 บาท

ราคาพิเศษ 501.50 บาท

คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 280.50 บาท

กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 200 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)

ราคาปก 580 บาท

ราคาพิเศษ 493 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 263.50 บาท

กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208

ราคาปก 270 บาท

ราคาพิเศษ 229.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 1

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 204 บาท

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2563

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2564

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 340 บาท

ราคาพิเศษ 289 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 74

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 510 บาท

ราคาพิเศษ 433.50 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7 (รุ่นเก่า)

ราคาปก 470 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2562 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2561 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2560 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2559 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2558 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2557 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1267 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2556 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1680 บาท

ราคาพิเศษ 1176 บาท

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 187 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3

ราคาปก 990 บาท

ราคาพิเศษ 841.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท