ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รายการหนังสือ
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2565 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2561 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 263.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 209 ถึง 287/2 และลหุโทษ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 153 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ราคาปก 240 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

ราคาปก 220 บาท

ราคาพิเศษ 40 บาท

คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 280.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว

ราคาปก 550 บาท

ราคาพิเศษ 467.50 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 460 บาท

ราคาพิเศษ 391 บาท

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208

ราคาปก 270 บาท

ราคาพิเศษ 229.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2562 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2560 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2559 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2558 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท