ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 209 ถึง 287/2 และลหุโทษ

ราคาปก 180 บาท

ราคาพิเศษ 153 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ราคาปก 460 บาท

ราคาพิเศษ 391 บาท

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

ว่าความการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ราคาปก 250 บาท

ราคาพิเศษ 212.50 บาท

กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก

ราคาปก 300 บาท

ราคาพิเศษ 255 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย หนี้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

หนังสือแนะนำ
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2565 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท