ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)

ราคาปก 600 บาท

ราคาพิเศษ 510 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว

ราคาปก 520 บาท

ราคาพิเศษ 442 บาท

คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 510 บาท

ราคาพิเศษ 433.50 บาท

กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ

ราคาปก 430 บาท

ราคาพิเศษ 365.50 บาท

หนังสือแนะนำ
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72)

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2563

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท