ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 360 บาท

ราคาพิเศษ 306 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 370 บาท

ราคาพิเศษ 314.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7

ราคาปก 650 บาท

ราคาพิเศษ 552.50 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ราคาปก 420 บาท

ราคาพิเศษ 357 บาท

หนังสือแนะนำ
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2565 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท