ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ กำชัย จงจักรพันธ์ 2564 430 บาท 301 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล 2563 420 บาท 294 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (รุ่นเก่า) จรัญ ภักดีธนากุล 2562 410 บาท 180 บาท
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป ดาราพร ถิระวัฒน์ 2564 250 บาท 175 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 1 จิตติ ติงศภัทิย์ 2555 990 บาท 841.5 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 จิตติ ติงศภัทิย์ 2553 990 บาท 841.5 บาท
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2560 350 บาท 210 บาท
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2564 25 บาท 15 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72) เนติบัณฑิตยสภา 2564 260 บาท 182 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73) เนติบัณฑิตยสภา 2564 260 บาท 182 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (ครบชุด) เล่ม 1-16 เนติบัณฑิตยสภา 2563 1,500 บาท 1,300 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 10 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 11 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 12 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 13 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 14 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 15 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 16 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 2 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
คำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่ม 3 เนติบัณฑิตยสภา 2563 20 บาท 20 บาท
1 2 3 4