ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ กำชัย จงจักรพันธ์ 2564 430 บาท 365.5 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล 2565 430 บาท 365.5 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 1 จิตติ ติงศภัทิย์ 2555 990 บาท 841.5 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 จิตติ ติงศภัทิย์ 2553 990 บาท 841.5 บาท
กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 ชาตรี สุวรรณิน 2565 270 บาท 229.5 บาท
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2560 350 บาท 180 บาท
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 74 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณพิตยสภา 2565 25 บาท 25 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 เนติบัณฑิตยสภา 2565 260 บาท 221 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72) เนติบัณฑิตยสภา 2564 260 บาท 221 บาท
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2563 590 บาท 501.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ชวลิต อัตถศาสตร์ 2558 180 บาท 50 บาท
คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป จิรนิติ หะวานนท์ 2559 140 บาท 119 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์ 2564 340 บาท 289 บาท
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่) วิชา มหาคุณ 2559 220 บาท 50 บาท
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2565 320 บาท 272 บาท
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล 2563 240 บาท 204 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์ สมจิตร์ ทองศรี 2565 280 บาท 238 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ฉันทวัธน์ วรทัต 2563 350 บาท 297.5 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1 อุดม เฟื่องฟุ้ง 2561 420 บาท 200 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 2563 250 บาท 212.5 บาท
1 2