ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ กำชัย จงจักรพันธ์ 2564 430 บาท 365.5 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล 2563 420 บาท 357 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (รุ่นเก่า) จรัญ ภักดีธนากุล 2562 410 บาท 246 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 1 จิตติ ติงศภัทิย์ 2555 990 บาท 841.5 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 จิตติ ติงศภัทิย์ 2553 990 บาท 841.5 บาท
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2560 350 บาท 210 บาท
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2564 25 บาท 25 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง (ล่าสุดถึงสมัย 72) เนติบัณฑิตยสภา 2564 260 บาท 221 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง (ล่าสุดถึงสมัย 73) เนติบัณฑิตยสภา 2564 260 บาท 221 บาท
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2563 590 บาท 501.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ชวลิต อัตถศาสตร์ 2558 180 บาท 108 บาท
คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป จิรนิติ หะวานนท์ 2559 140 บาท 119 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย ชีพ จุลมนต์ 2563 420 บาท 357 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน เข็มชัย ชุติวงศ์ 2563 290 บาท 246.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์ 2564 340 บาท 289 บาท
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่) วิชา มหาคุณ 2559 220 บาท 132 บาท
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2562 300 บาท 255 บาท
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล 2563 240 บาท 204 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ปัญญา ถนอมรอด 2564 340 บาท 289 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช 2564 520 บาท 442 บาท
1 2