ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล 2566 460 บาท 391 บาท
กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 ชาตรี สุวรรณิน 2565 270 บาท 229.5 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 เนติบัณฑิตยสภา 2566 290 บาท 246.5 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง เนติบัณฑิตยสภา 2567 290 บาท 246.5 บาท
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2566 650 บาท 552.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช 2566 550 บาท 467.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่) อ.วิชา มหาคุณ 2559 220 บาท 40 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน เข็มชัย ชุติวงศ์ 2565 290 บาท 246.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์ 2566 370 บาท 314.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2565 320 บาท 272 บาท
คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 209 ถึง 287/2 และลหุโทษ วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 2566 180 บาท 153 บาท
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล 2563 240 บาท 150 บาท
คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก กีรติ กาญจนรินทร์ 2566 300 บาท 255 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ฉันทวัธน์ วรทัต 2566 420 บาท 357 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์ สมจิตร์ ทองศรี 2565 280 บาท 238 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4 มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 2565 310 บาท 263.5 บาท
คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 2565 330 บาท 280.5 บาท
คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-7 อรรถพล ใหญ่สว่าง 2566 650 บาท 552.5 บาท
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 2563 290 บาท 246.5 บาท
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2558 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร. 02-8876816) นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร 2558 1,810 บาท 1,810 บาท
1 2