ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ กำชัย จงจักรพันธ์ 2564 430 บาท 365.5 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล 2565 430 บาท 365.5 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 1 จิตติ ติงศภัทิย์ 2555 990 บาท 594 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 จิตติ ติงศภัทิย์ 2553 990 บาท 841.5 บาท
กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 ชาตรี สุวรรณิน 2565 270 บาท 229.5 บาท
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2560 350 บาท 180 บาท
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 75 เนติบัณฑิตยสภา 2565 25 บาท 25 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 เนติบัณฑิตยสภา 2565 260 บาท 221 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 เนติบัณฑิตยสภา 2565 290 บาท 246.5 บาท
คำพิพากษาฎีกา ปี 2555 ตอน 2-12 (ไม่มีตอน 1, ไม่มีสารบาญคำพิพากษา) เนติบัณฑิตยสภา 2555 1,320 บาท 110 บาท
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2563 590 บาท 501.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ชวลิต อัตถศาสตร์ 2558 180 บาท 50 บาท
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช 2566 550 บาท 467.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย ชีพ จุลมนต์ 2566 420 บาท 357 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน เข็มชัย ชุติวงศ์ 2565 290 บาท 246.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่) วิชา มหาคุณ 2559 220 บาท 50 บาท
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2565 320 บาท 272 บาท
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล 2563 240 บาท 204 บาท
คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก กีรติ กาญจนรินทร์ 2566 300 บาท 255 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์ สมจิตร์ ทองศรี 2565 280 บาท 238 บาท
1 2 3