ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป ดาราพร ถิระวัฒน์ 2567 290 บาท 246.5 บาท
กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 ชาตรี สุวรรณิน 2565 270 บาท 229.5 บาท
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 76 เนติบัณฑิตยสภา 2567 30 บาท 30 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง เนติบัณฑิตยสภา 2567 290 บาท 246.5 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนฯ ภาค 1 เนติบัณฑิตยสภา 2567 290 บาท 246.5 บาท
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2566 650 บาท 552.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย ชีพ จุลมนต์ 2567 430 บาท 365.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่) อ.วิชา มหาคุณ 2559 220 บาท 40 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน เข็มชัย ชุติวงศ์ 2565 290 บาท 246.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์ 2566 370 บาท 314.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2567 360 บาท 306 บาท
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ประทีป เฉลิมภัทรกุล 2563 240 บาท 150 บาท
คำอธิบายปพพ.บรรพ 6 มรดก กีรติ กาญจนรินทร์ 2566 300 บาท 255 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ฉันทวัธน์ วรทัต 2566 420 บาท 357 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ปัญญา ถนอมรอด 2567 370 บาท 314.5 บาท
คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย หนี้ ไพโรจน์ วายุภาพ 2566 420 บาท 357 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์ สมจิตร์ ทองศรี 2567 320 บาท 272 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 2561 420 บาท 190 บาท
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 2567 280 บาท 238 บาท
คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 2565 330 บาท 280.5 บาท
1 2