ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
รูปภาพสินค้า
ชื่อสินค้า
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
ราคา
ราคาพิเศษ
กฎหมายการค้่าระหว่างประเทศ กำชัย จงจักรพันธ์ 2564 430 บาท 365.5 บาท
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล 2566 460 บาท 391 บาท
กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป ดาราพร ถิระวัฒน์ 2566 280 บาท 238 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 1 (ปรับลดราคาเนื่องจากกาวสันปกเสื่อมสภาพ) จิตติ ติงศภัทิย์ 2555 990 บาท 594 บาท
กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 จิตติ ติงศภัทิย์ 2553 990 บาท 841.5 บาท
กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 ชาตรี สุวรรณิน 2565 270 บาท 229.5 บาท
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2560 350 บาท 175 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 เนติบัณฑิตยสภา 2566 290 บาท 246.5 บาท
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 เนติบัณฑิตยสภา 2565 290 บาท 246.5 บาท
คำพิพากษาฎีกา ปี 2555 ตอน 2-12 (ไม่มีตอน 1, ไม่มีสารบาญคำพิพากษา) เนติบัณฑิตยสภา 2555 1,320 บาท 110 บาท
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2566 650 บาท 552.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อ.ชวลิต อัตถศาสตร์ 2558 180 บาท 40 บาท
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช 2566 550 บาท 467.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป อ.จิรนิติ หะวานนท์ 2559 140 บาท 40 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย ชีพ จุลมนต์ 2566 420 บาท 357 บาท
คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย (ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายใหม่) อ.วิชา มหาคุณ 2559 220 บาท 40 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน เข็มชัย ชุติวงศ์ 2565 290 บาท 246.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พรชัย สุนทรพันธุ์ 2566 370 บาท 314.5 บาท
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 สมชาย จุลนิติ์ 2565 320 บาท 272 บาท
คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 209 ถึง 287/2 และลหุโทษ วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 2566 180 บาท 153 บาท
1 2 3