ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา
หนังสือออกใหม่
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2

ราคาปก 290 บาท

ราคาพิเศษ 246.50 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ราคาปก 350 บาท

ราคาพิเศษ 297.50 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 75

ราคาปก 25 บาท

ราคาพิเศษ 25 บาท

คำอธิบาย วิชา นิติกรรม-สัญญา

ราคาปก 330 บาท

ราคาพิเศษ 280.50 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366/4

ราคาปก 310 บาท

ราคาพิเศษ 263.50 บาท

กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208

ราคาปก 270 บาท

ราคาพิเศษ 229.50 บาท

คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1

ราคาปก 260 บาท

ราคาพิเศษ 221 บาท

คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ทรัพย์

ราคาปก 280 บาท

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

ราคาปก 320 บาท

ราคาพิเศษ 272 บาท

หนังสือขายดี
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)

ราคาปก 580 บาท

ราคาพิเศษ 493 บาท

หนังสือแนะนำ
ชุดคำพิพากษาฎีกา ปี 2564 ตอน 1-12 และสารบาญ (กรณีซื้อบางเล่ม, ไม่ครบชุด โทร.02-8876816)

ราคาปก 1810 บาท

ราคาพิเศษ 1810 บาท

รวมจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2564

ราคาปก 120 บาท

ราคาพิเศษ 120 บาท